ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor zaalhuur in de accommodatie van Kommunika Stichting Gereformeerd Jeugdverband 2008

 

01. De huurder (hierna te noemen gebruiker) is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de
      algemene voorwaarden.

02. De SGJ kan bij niet-nakoming van de algemene voorwaarden het gebruik van de  geen enkele aanspraak

  op restitutie of schadevergoeding.

03. De huurder heeft het recht om – met inachtneming van één maand opzegtermijn – de overeenkomst te

      beëindigen. In dit geval zal eventueel teveel betaalde huur worden gerestitueerd.

04. De SGJ is te allen tijde bevoegd om – met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden – de huur

      te doen beëindigen waarbij de dan teveel betaalde huurvergoeding wordt gerestitueerd.   

      Schadevergoeding (waaronder gevolgschade) wordt echter niet verleend.

05. De huurder mag slechts gebruik maken de in de huurovereenkomst met name genoemde ruimte(n)

      gedurende de overeengekomen tijden en uitsluitend voor het aangegeven doel en het maximaal aantal     

      personen dat is toegestaan voor de ruimte.

06. Wijzigingen in de ter beschikking gestelde ruimte(n) dienen vooraf schriftelijk of via de website van

      Kommunika te worden aangevraagd.

07. De beschikbaarheidstelling geschiedt onder het voorbehoud dat, ten behoeve van aanvragen voor ruimtes

      waarin onzerzijds niet anders kan worden voorzien, wijziging van ruimte kan plaatsvinden in overleg

      met de huurder.

08. Het weder- en/of onderverhuren alsmede het voor medegebruik beschikbaar stellen aan derden van de

      ruimtes is niet toegestaan.

09. Toegang tot de accommodatie en in de gebruiksovereenkomst omschreven ruimtes wordt slechts

      verleend door de teamleider of beheerder van het pand. De sleutel wordt één of twee dagen van tevoren

      opgehaald en dan krijgt de huurder tevens instructies over het gebruik van de accommodatie en de

      ruimte. Dit tenzij de beheerder de opening en sluiting van het pand verzorgt. Bij ontvangst van de sleutel

      wordt de huur en de schoonmaakkosten voldaan.

10. De verhuur van de accommodatie geschiedt steeds per dagdeel (5 uur) uiterlijk tot 22.00 uur.

11. Verhuur van de accommodatie geschiedt slechts aan volwassenen. Indien de gebruikers van de ruimte

      beneden de 18 jaar zijn, dan dienen er altijd tenminste 2 volwassenen aanwezig te zijn.

12. De huurder zal steeds na gebruik de ruimtes veegschoon en in goede orde achterlaten, zodat de volgende

      gebruikers direct met hun activiteiten kunnen aanvangen. Bij in gebreke blijven hiervan zal de betaalde

      borg komen te vervallen en de verhuurder zelf de ruimte schoonmaken.

13. Door de teamleider of de beheerder gegeven aanwijzingen in het belang van de goede gang van zaken

      en/of (brand-)veiligheid in en om de accommodatie dienen ter stond te worden opgevolgd.

14. De goede orde in en om de accommodatie mag op generlei wijze verstoord worden. De huurder wordt

      geadviseerd om tijdens een feest zoveel mogelijk de voordeur gesloten te houden of in de gang toezicht

      te houden om ongewenst bezoek buiten te houden.

15. Het gebruik van geluidsproducerende apparatuur dient zodanig te zijn, dat niemand hierdoor overlast

      bezorgd wordt. Indien live-muziek wordt verzorgd door of in opdracht van de huurder, dan dient de     

      huurder zelf zorg te dragen voor de afdracht van BUMA/STEMRA rechten.

16.  Het is niet toegestaan te roken in het pand. Dit dient op straat of in de tuin te geschieden en de

       peuken in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

17. Het is niet toegestaan zelf consumpties mee te nemen zonder voorafgaand overleg met de teamleider of

      de beheerder. Alcoholhoudende dranken mogen niet genuttigd worden, tenzij een vergunning   

      beschikbaar is.

18. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, direct of indirect

      in verband met het gebruik, toegebracht aan de accommodatie en/of de zich daarin bevindende

      inventaris. Schade zal via een incassobureau worden verhaald op de huurder.

19. SGJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van

      huurders en hun cliënten/gasten alsmede voor ongevallen. Niets mag in het pand worden achtergelaten

      zonder toestemming van de teamleider of de beheerder

20. Na afsluiting van het pand door de huurder dienen de sleutels in overleg met de beheerder terug gegeven worden,

      (tenzij de beheerder aanwezig is en de afsluiting verzorgt).

21. Annulering van de ruimte dient 4 weken van tevoren plaats te vinden bij de beheerder of de

      teamleider er worden dan wel administratiekosten van € 25,- in rekening gebracht.

      Bij annulering op een later tijdstip zullen 50% van de kosten in rekening worden gebracht,

      2 weken van tevoren 75% en 1 week van tevoren 100%.

22. De huurprijzen zullen jaarlijks worden aangepast per 1 januari, waarover de huurder schriftelijk in

      kennis wordt gesteld.

23. De huurder dient zelf te zorgen voor het afsluiten van een W.A. en/of een ongevallenverzekering t.b.v.

      cliënten/gasten.

24. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een brand-/diefstalverzekering voor goederen

      die eigendom zijn van de huurder.

25. De huurder is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het verlies van sleutels en/of het

      veroorzaken van een valse alarmmelding. Alle kosten hieruit voortvloeiend zullen terstond aan de

      gebruiker worden toegerekend.

26. Het bestuur van de SGJ kan op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen indien zij dit

      noodzakelijk vindt, doch zal dat bij voorkeur niet doen dan bij het begin van een nieuw jaar.

27. Als de deur naar de tuin openstaat dient men de muziek zachter te zetten, dit om overlast te voorkomen

      van de buren.

28. Het is verboden om binnen te frituren en te roken.

29. Het is verboden om confetti of papieren slingers te gebruiken en plakband op de grond en muren te plakken.

       Bij het negeren van bovenstaande is men zijn hele borg kwijt.

30. Het is verboden hard en softdrugs te gebruiken.

31. Bij melding van het alarm wordt er per keer € 35,- euro in rekening gebracht.

      Als het beveiligingsbedrijf zelf komt voor het alarm wordt de borg ingehouden.

 32. Indien er door omstandigheden geen gebruik van de zaal wordt gemaakt vervalt de

       borg of in ieder geval een deel hiervan.

 

 

Den Haag, 5 augustus 2008

Het bestuur van Stichting Gereformeerd Jeugdverband, buurthuis Kommunika